Συνδέσεις

Αγ. Συνάδελφοι,

Από την 03/07/2017 ισχύουν τα νέα τέλη (δικηγορόσημα) που αφορούν καταχωρήσεις αναφορικά με τις πολιτικές και τις ποινικές υποθέσεις, συμφώνως του Περί Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2017

Μπορείτε να κατεβάσετε τον αναθεωρημένο κατάλογο τελών που αφορούν πολιτικές αγωγές εάν πατήσετε εδώ

Αναφορικά με τις ποινικές υποθέσεις, για κάθε νέα εμφάνιση μετά την πρώτη, θα επικολλάται επιπρόσθετο δικηγορόσημο αξίας €.5 πλέον €.2 εφ' άπαξ σε καινούργιο έντυπο διορισμού δικηγόρου (κίτρινο έντυπο).